Det har i mange år vore arbeida med å få bygd ny skiskyttar-arena på Sjusete. Dette vil no verta realisert, og vil etter planen stå klar til neste sesong.
Straks over påske vil det gå ut anbudsgrunnlag til aktuelle firma.
Det nye arenaen er kostnadsrekna til 3,2 millionar kroner.
• Må har fått stønad på 1,6 millionar kroner frå Kvam herad.
• Det er søkt om kr 700 000 i tippemidlar.
• Det vil også verta søkt om momskompensasjon.
• 1100 timar dugnad, tilsvarande 275 000 kroner
Resten av finansieringa vil vera stønad frå forskjellige bidragsytarar. Her har me søkt om stønad til heile prosjektet dvs rulleskiløype (tilsvarande 1 kilometeren), ombyggjing av stadionområde i høve til den nye skiskyttar-arenaen, diverse forbedringar i lysløypa og skicross-arena i bakken ovafor garasjen. Totalkostnad 8,5 millionar.
Her har me fått stønad frå:
• Kvam næringsfond: 600 000 kroner
• Gjensidige-stiftelsen: 400 000 kroner
• Sparebanken Vest: 100 000 kroner
Det er søkt om ytterlegare 2,5 millionar kroner frå Kvam herad.
Etter planen skal heile prosjektet vera ferdig i løpet av 2014.
Einar